Thursday, January 1, 2015

HELLENISM IN TODAY'S WORLD


GO TO THE RIGHT OF YOUR SCREEN AND CLICK ON THE ARROW OF 2010, THEN CLICK ON THE ARROW OF NOVEMBER for The Future of Hellenism. For more posts ALWAYS click on the ARROWS to the right of your screen.


Ρίξετε μια ματιά προς τα δεξιά της οθόνης  και κάνετε ένα κλικ επάνω στο τόξο του 2010, μετά ένα κλικ επάνω  στο τόξο November....για περισσότερες αναρτήσεις κάνετε κλικ επάνω στα τόξα.

CRITICISM IS GOOD !!!
My dear friends, criticism is good, even when it is directed against you. It means you are making people to think, hopefully outside of the box....to explore, to research, to question is not a bad thing.....these are the virtues which gave us progress since the stone-age. The ancient Hellenes mastered the art of questioning everything and thus created the greatest civilization ever known to mankind....yes our wonderful ancestors achieved this!!!!

Η ΚΡΙΤΙΚΉ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΗ !!!
Αγαπητοί μου φίλοι, η κριτική είναι καλό πράγμα , ακόμη και όταν στρέφεται εναντίον μας. Αυτό σημαίνει ότι ει σος θα κάνουμε τους ανθρώπους να σκέφτονται λίγο περισσότερο , ελπίζω έξω από το κουτί (δηλαδή να μην είμαστε στενοκέφαλοι).... να εξερευνήσουν και στη συνέχεια να εξερευνούν τα πάντα, η ερεύνα δεν είναι κακό πράγμα ..... αυτές είναι οι αρετές που μας έδωσαν την πρόοδο από τη λίθινη εποχή. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν την τέχνη της αμφισβητήσεις(ερευνούσαν τα πάντα), για τα πάντα, και έτσι δημιούργησαν το μεγαλύτερο και καλύτερο πολιτισμό που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα .... ναι οι υπέροχη πρόγονοί μας επιτεύχθεισαν όλα αυτά !!!!


For us Hellenes, censorship is an attack on the dignity of mankind. It undermines the philosophical spirit and the intelligence of each one of us as individuals!!
AUSTRALIA...AMERICA & CANADA...
As nations of immigrants that we have always been since the landing of the first fleets from Europe, our foundations for us as nations, have some common values and principles.....some defined obligations and duties along with some defining rights for all our citizens !!
A loyalty to Australia, America and Canada and their constitutions is at the core of this philosophy which defines us as Australians, Americans and Canadians!!!...Singing the national anthem of our particular country is also at the heart of these core values....
Our nationality as Australians, Americans or Canadians or national identity is not defined by any particular race, language, religion, blood, ethnicity or of any particular ethnic ancestry......Our mother country is the whole world !!!
Integration is good and very necessary for our success. However "forced assimilation" is and must be seen as the worst form of racism and should not have a place in our national dialogue !!!!!
In this context, we as Hellenes, must do all we can to make sure that Hellenism survives, prospers and grows and remains relevant in the nations national dialogue !!

...........................................................................................................


ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ... Αμερική και Καναδά ...

Καθώς ως έθνη μεταναστών που γίναμε μετά την προσγείωση τους πρώτους στόλους από την Ευρώπη, τα θεμέλια μας ως κράτη βασίζονται σε κάποιες κοινές αξίες και αρχές ..... κάποιες υποχρεώσεις και καθήκοντα μαζί με μερικά καθορισμένα δικαιώματά για όλους τους πολίτες!!
Μια πίστη και αφοσίωσή στην Αυστραλία, την Αμερική και τον Καναδά και τα Σύνταγμά τα τους, είναι στο επίκεντρο αυτής της φιλοσοφίας, που μας ορίζουν ως Αυστραλοί, Καναδικοί και Αμερικανοί !!! ... Τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο της συγκεκριμένης χώρας μας είναι στο επίκεντρο αυτών των βασικών αξίων....
Η εθνικότητα μας ως Αυστραλοί, Αμερικανοί ή ως Καναδικοί... ή εθνική ταυτότητα μας δεν καθορίζεται από κάποια συγκεκριμένη φυλή, τη γλώσσα, τη θρησκεία, το αίμα, την εθνικότητα ή οποιαδήποτε συγκεκριμένη εθνοτική καταγωγή ...... η μητέρα πατρίδα μας είναι ολόκληρος ο κόσμος !!!
Η ενσωμάτωση μας είναι καλή και πολύ απαραίτητη για την επιτυχία στη κάθε χώρας μας. Ωστόσο, «η αναγκαστική αφομοίωση» είναι και πρέπει να θεωρηθεί ως η χειρότερη μορφή ρατσισμού και δεν θα πρέπει να έχει καμία θέση στο εθνικό μας διάλογο !!!!!
Σε αυτό το πλαίσιο, εμείς ως Έλληνες, πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να βεβαιωθεί ότι ο ελληνισμός θα επιβιώσει, ευημερήσει και να αναπτύσσεται ώστε να παραμένει μια ζωντανή, και σημαντική σημασία στο διάλογο του έθνους!!


To be real Hellenes, we must do what our ancestors did: we must push the borders of our collective, productive and constructive imagination!!


That is the way in which we can make a positive contribution for the good of mankind.
Για εμάς τους Έλληνες, η λογοκρισία είναι μια επίθεση στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Υπονομεύει το φιλοσοφικό πνεύμα και την ευφυΐα του κάθε ενός από εμάς ως άτομα !!


Για να είμαστε πραγματικοί Έλληνες, πρέπει να κάνουμε ότι έκαναν οι πρόγονοί μας: πρέπει να πιέσουμε τα σύνορα της συλλογικής, παραγωγικής και εποικοδομητικής φαντασία μας !!Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να συμβάλουμε θετικά για το καλό της ανθρωπότητας.
Αγαπητοί φίλοι μας, διευκρινίζουμε ότι εμείς της πατρώας Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας αγαπάμε πρώτα απ'όλα την Ελλάδα μας, τον Ελληνικό Πολιτισμό και το αθάνατο Ελληνικό πνεύμα, όλα αυτά που μας κληροδότησαν οι άξιοι πρόγονοί μας!
Μέσον την Ελληνική Εθνική Θρησκεία προβάλουμε, γιορτάζουμε και διδάσκουμε στα παιδιά μας, για τους Θεούς μας, την Ελληνική αντιλήψεων για το/τα Θεία και τα πάντα για τους δικούς μας πρόγονούς, την δική μας πραγματική ιστορία και τον δικό μας Ελληνικό Πολιτισμό!
Ο σκοπός μας είναι να κάνουμε τα παιδιά (να τους δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία) μας να είναι περήφανα για την Ελλάδα και την Ελληνική τους ταυτότητά, να μη νιώθουν σύμπλεγμα κατωταιρώτητας και να δημιουργήσουμε την κατάλληλη στρατηγική για ένα λαμπρό μέλλων...οραματισμό... για τον Ελληνισμό!
Καλούμε όλους τους λογικούς και σκεπτόμενους 'Ελληνές να έρθουν κοντά μας ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτό το ιερό στόχο !!!
ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ !!!!
Dear friends, we clarify that our ancestral Hellenic National Religion cherishes above all our love of Greece, the Hellenic culture and the immortal Hellenic spirit, all that we inherited from our worthy ancestors!
Through the Hellenic National Religion we showcase, promote, celebrate and teach our children about our Gods, the Hellenic perception of the "Divine" and everything about our own ancestors, our own real history and our Hellenic culture-tradition !
Our aim is to help make our children (give them appropriate tools) to be proud of Greece and their Hellenic identity, not to feel an inferiority complex about who and what they are and to create an appropriate strategy for a bright future - vision for Hellenism!

We invite all Hellenic "logical thinking" people to come along with us so that we can make this sacred goal a reality !!!Γιατί ήμαστε 'Ελληνες...Why we are Hellenes...
If you declare that you are indeed a Hellene
then you also declare that you have a deep love for
open debate and that you are in favour of
questioning all things as
your brilliant ancestors who contributed so much to
civilization and to all mankind did
That you do not condone censorship of any kind
that your goal in life is to make your contribution to
Hellenism and to all mankind in your quest to
reach true virtue always defending the values of
sacred life and freedom.Εάν δηλώνετε ότι είστε πράγματι Έλληνας
τότε ταυτοχρονα επίσης δηλώνετε ότι έχετε μια βαθιά αγάπη για την
ανοιχτή συζήτηση και ότι είστε υπέρ την
αμφισβήτηση σε όλα τα πράγματα όπως
οι λαμπρή πρόγονοί σας που συνέβαλαν τόσο πολύ στον
πολιτισμό και σε όλη την ανθρωπότητα έκαναν
Ότι δεν ανέχεται τη λογοκρισία κανενός είδους
ότι ο στόχος σας στη ζωή είναι να κάνετε τη συμβολή σας στον
Ελληνισμό και σε όλη την ανθρωπότητα στην προσπάθειά σας να επιτύχετε την πλήρη αρετή υπερασπίζοντας πάντα τις αξίες της ιερής ζωής και την ελευθερία. 

.......................................................................................................A CLARIFICATION ... from us ETHNIKOI Hellenes of the Hellenic National Religion and Honour.

Many Greeks look at us with some suspicion and hostility.
I think it is time that we, the Ethnikoi Greeks clarified a few things.


First of all, we say that the ancient Jews invented, manufactured and created the Jewish religion and all its religious scriptures. Later, upon the foundation of Judaism, the first Christians who were Jews, the Apostles, the Church Fathers and others etc, invented, manufactured and created the Christian Religion. This is why we say Christianity is a Jewish cult religion.

In Greece and all around the world the Orthodox Christian Church teaches us Greeks and our children all about the ancient Jews, their history and "culture" etc..


The Church with its foreign Christian Religion teaches us to celebrate Jewish events, and to celebrate and revere Jewish biblical heroes. We are obliged to celebrate foreign saints many of whom were the torturers and murderers , the genocidal killers of our Greek ancestors.
We are brainwashed to believe that our spiritual forefathers and ancestors are the Jews such as Abraham and many others.


From another perspective we have the first religious cousins of the Jews, the Jehovah's Witnesses who believe absolutely in the Old Testament with their own interpretation.

They believe that God punished the people when they built the so-called tower of Babel so that they could reach God, that he cursed   them to speak with different languages so that they could not communicate with one another, so that they could not finish the tower. What nonsense this story is from the Old Testament !


Jehovah's Witnesses believe that all people should unite and become one. They do not believe in seperate countries and nationalities. They do not believe in diversity and they believe that all people should speak one language.


On the other hand, we Ethnikoi Greeks believe that from our forefathers and ancestors  spiritual and intellectual awakening the Hellenic National Religion was born which in turn brought about  the Hellenic Civilization, the questioning of all things, progress in the sciences and mathematics leading to the  civilization of mankind as we know it today.


With the Hellenic National Religion we learn and we teach our children the Hellenic conceptions of the Divine, the Hellenic worldview (KOSMOTHEASI and COSMO-ANTILIPSI).


We teach our children the Hellenic history, Hellenic culture - civilization and Greek philosophy. We celebrate the teachings of the Hellenic National Religion.


We learn and we teach our children all about our own forefathers and ancestors. We celebrate significant ancient Hellenic events and celebrate and revere our own major heroes and ancestors who contributed to the Hellenic Civilization, the Hellenic Nation and all mankind.


Our own spiritual forefathers and ancestors are many including our ancient philosophers, who are the fathers of the Hellenic Nation.

We, our members, and our children are taught to love Greece and Hellenism.


Our Hellenic National Religion promotes pride for our Hellenic identity and Greek language.We say to Jehovah's Witnesses, that all languages are a gift from the Divine, our racial and ethnic diversity with much love is a gift from the Divine. Diversity is a great gift from the Divine. It is our challenge to use the "nous" which we were gifted by the Divine in order to obtain the wisdom to peacefully and with dignity for all, manage these differences....this diversity.


We Ethnikoi Greeks believe it is our duty to protect and preserve our languages, our gifts from the Divine.


And we also firmly believe that we must protect and preserve the diversity of all humanity. After all this is our very important spiritual interpretation of the will of the Divine.


The Greek Jehovah's Witnesses are traitors to the will of the Divine, traitors of humanity and enemies and traitors of the Hellenic Nation !!


Therefore they would do well to go to their homes and stop bothering our Hellenic people..(OMOGENIA) and leave them in peace.

Dear Hellenes, all nations face today the horrible threat of globalization that is like a powerful river which leaves nothing standing in its path. Neither ethnicity, culture or language.


We need to guard our people, our culture, our Hellenic identity, our existence as a Hellenic people and our Hellenic language.


We can only achieve this goal with the re-Hellenization (Epanellinisi) of our people. To return to our roots, to a Hellenic way of thinking and a Hellenic lifestyle, with our own Greek civilization. This alone is our only hope!


Hellenism and Hellenic philosophy still provides all the necessary answers for humanity today. We all need to study the works of the "Fathers of the Hellenic Nation".

The foreign Jewish cult Religion which was imposed and inflicted on us by the occupying masters of our country since 146 B.C. the Romans, after they adopted it as the official religion of the Eastern Roman Empire in 325 A.D.with horrific torture and genocide of our ancestors, cannot not protect us !!

.........................................................................................................................
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ...από εμάς τους Εθνικούς τις Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας και Τιμής.


Πολλοί 'Ελληνες μας βλέπουν με υποψία και κάποια εχθρότητά. Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός που εμείς οι εθνικοί 'Ελληνες θα πρέπει να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματά.

Πρώτα από όλα, εμείς παραδεχόμαστε ότι οι αρχαίοι Εβραίοι επινόησαν, κατασκεύασαν και δημιούργησαν την Εβραϊκή θρησκεία και όλα τα θρησκευτικά κείμενά τις Π.Δ. ...και οι πρώτοι Χριστιανοί που ήταν Εβραίοι, οι απόστολοι μαζί με άλλους και οι πατέρες τις εκκλησίας επάνω στα θεμέλια του Εβραϊσμού επινόησαν, κατασκεύασαν και δημιούργησαν την Χριστιανική θρησκεία.  Για αυτό τον λόγο λέμε ότι ο Χριστιανισμός είναι μια Εβραϊκή αίρεση.

Στην Ελλάδα και σε όλων το κόσμο η Χριστιανική Ορθόδοξοι εκκλησία διδάσκει σε εμάς και τα παιδιά μας τα πάντα για τους αρχαίους Εβραίους, την ιστορία τους και των "πολιτισμό" τους.
Μας μαθαίνει να γιορτάζουμε Εβραϊκά γεγονότα, και να γιορτάζουμε και να θαυμάζουμε Εβραίους βιβλικούς ήρωες. Μας υποχρεώνει να γιορτάζουμε τους ξένους αγίους που οι ποιο πολλοί τους ήταν σφάχτες και δολοφόνοι των Ελλήνων προγονών μας.


Μας κάνει πλύση εν κεφαλαίου ότι οι πνευματική προπάτορες και πρόγονοι μας είναι ο Εβραίος Αβραάμ και πολλοί άλλοι Εβραίοι.


Από την άλλη σκοπιά έχουμε τα πρώτα ξαδέλφια των Εβραίων, τους Μάρτυρες του Ιεχωβά.

Αυτοί πιστεύουν απολύτως στη Π.Δ. με την δική τους ερμηνεία. Πιστεύουν ότι ο Θεός τιμώρησε τους ανθρώπους όταν έχτιζαν το δήθεν πύργο του Βαβέλ, με την κατάρα να ομιλούν με διαφορικές γλώσσες για να μη μπορούν να συνεννοηθούν.


Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά πιστεύουν ότι όλοι οι λαοί θα πρέπει να σμίξουν και να γίνουν ένα. Δεν πιστεύουν στην διαφορετικότητα και ότι όλοι οι λαοί θα πρέπει να ομιλούν μόνο μια γλώσσα.

Εμείς οι Εθνικοί 'Ελληνες παραδεχόμαστε ότι οι προπάτορες και προγονοί μας επινόησαν, κατασκεύασαν και δημιούργησαν με την δική τους πνευματική αφύπνιση την Ελληνική Εθνική Θρησκεία και τον Ελληνικό Πολιτισμό.


Με την Ελληνική Εθνική Θρησκεία μας μαθαίνουμε και διδάσκουμε τα παιδιά μας της Ελληνικές αντιλήψεις για τα Θεία (το Θείο), την Ελληνική κοσμοθέαση και κοσμοαντίληψη.

Μαθαίνουμε τα παιδιά μας την Ελληνική ιστορία, τον Ελληνικό πολιτισμό και την Ελληνική φιλοσοφία.

Μαθαίνουμε και γιορτάζουμε τα περί της Ελληνικής Θρησκείας.
Μαθαίνουμε και διδάσκουμε τα παιδιά τα πάντα για τους δικούς μας προπάτορες και προγόνους. Γιορτάζουμε δικά μας σημαντικά Ελληνικά γεγονότα και γιορτάζουμε τους δικούς μας σημαντικούς ήρωες και προγόνους που συνέβαλαν στον Ελληνικό πολιτισμό, το Ελληνικό Έθνος και την ανθρωπότητα.


Οι δικοί πνευματικοί προπάτορες μας είναι μεταξύ άλλων και οι φιλόσοφοι μας που είναι και οι πατέρες του Ελληνικού Έθνους.

Μαθαίνουμε στα μέλη και τα παιδιά μας να αγαπούν την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.

Προβάλουμε την περηφάνια για την Ελληνική μας ταυτότητά και την Ελληνική γλώσσα.


Εμείς λέμε στους Μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι όλες οι γλώσσες είναι δώρο από το Θείο, δωμένες με πολύ αγάπη από το Θείο. Η διαφορετικότητα επίσης είναι δώρο από το Θείο (τα Θεία).

Εμείς οι 'Ελληνες εθνικοί πιστεύουμε ότι είναι καθήκον μας να προστατεύουμε και να συντηρούμε της γλώσσες μας, το δώρο μας από το Θείο.

Όπως πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να προστατεύουμε και να συντηρούμε την διαφορετικότητα των λαών. Αυτό αλώστε είναι και το θέλημά του θείου (τα Θεία).


Οι 'Ελληνες Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι προδότες στο θέλημα του Θείου (τα Θεία), προδότες τις ανθρωπότητας και εχθροί και προδότες του Ελληνικού Έθνους !!


Γιαυτό θα κάνουν καλά οι Μάρτυρες του Ιεχωβά να πάνε στα σπίτια τους και να πάψουν να ενοχλούν την ομογένειά μας.


Αγαπητοί 'Ελληνες, όλοι οι λαοί αντιμετωπίζουν την σημερινή παγκοσμιοπιήση, που είναι όπως ένα ισχυρό ποτάμι που δεν αφήνει τίποτε όρθιο μπροστά του. Ούτε εθνικότητά, ούτε γλώσσα, ούτε ήθη και έθη.

Είναι ανάγκη να φρουρήσουμε τον λαό μας, τον πολιτισμό μας, την Ελληνική μας ταυτότητα και την Ελληνική μας γλώσσα. 


Αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο με την Επανελληνίση του λαού μας. Να γυρίσουμε στις ρίζες μας, στον Ελληνικό σκέψεις και τρόπο ζωής, με τον Ελληνικό Πολιτισμό, αυτός και μόνος είναι η ελπίδα του λάου μας και για την ανθρωπότητα.


Η ξένη Εβραϊκή Θρησκεία και αίρεση που μας επέβαλαν οι Χριστιανοί Ρωμαίοι κατακτητές με φρικτά βασανιστήρια και γενοκτονία των προγονών μας από το 325 μ.Χ. και έπειτα δεν μας προστατεύει
!!


...............................................................................................................ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ! ! !

Πρόκειται για ένα συμπέρασμα πρόχειρο και σχεδόν πάντα αναφέρεται στις τρείς Αβρααμικές, μονοθεϊστικές θρησκείες.

Δεν είναι όλες οι Θρησκείες ίδιες.

Μία τουλάχιστον διαφέρει και αυτή είναι Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ , διότι: Είναι η θρησκεία που οι λατρευτές του Διονύσου, δημιούργησαν το ΘΕΑΤΡΟ .

Προς τιμήν του Απόλλωνος δημιούργησαν την ΜΟΥΣΙΚΗ.

Προς τιμήν του Διός τους Ολυμπιακούς αγώνες.

 Για την κατασκευή των ναών εξέλιξαν την ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ και την ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ.


Προς τιμήν της Δήμητρας καθιέρωσαν τα Ελευσίνια Μυστήρια.


Για την λατρεία των θεών δημιούργησαν την ΓΛΥΠΤΙΚΗ, την ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, το ΨΗΦΙΔΩΤΟ.


Το δικαιακό σύστημα τιμά τον Δία. Καθιέρωσαν εορτές και πανηγύρεις. Την ΠΟΙΗΣΗ, τον ΧΟΡΟ.


Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ είναι επιταγή της Ελληνική θρησκείας, γιατί όπως λέει ο Πυθαγόρας, “Τιμήσεις τὸν Θεὸν ἄριστα, ἐὰν τῷ Θεῷ τὴν διάνοιαν ὁμοιώσῃς.”
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ! !

.........................................................................................

All religions are not the same.

This conclusion almost always refers to the three Abrahamic, monotheistic religions.

 Not all religions are the same. At least one is different and this is the Hellenic religion because: It is the religion that the worshipers of Dionysus created the theater.

 In honor of Apollo was created music.

 In honor of Zeus the Olympic Games.

 For the construction of temples evolved architecture and urbanism.

 In honor of Dimitra the Eleusinian Mysteries were established..

 For the worship of the Gods brought about the creation of sculpture and painting etc.

 Jurisdiction in honor of Zeus-Dia.

Established festivals and fairs. Poetry, dance. Science is a requirement of Greek religion, because as Pythagoras says, "Honor God if you wish to resemble the gods”

The Greek religion is the founder of our Hellenic culture, and is like no other religion...


.......................................................................................................Πολλοί Έλληνες συνειδητοποιούν ότι οι διαφορές μας, την πολυμορφία μας, φυλετικά, εθνικά και γλωσσικά είναι ένα δώρο από τα θεία, ότι είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε αυτή τη σημαντική ποικιλομορφία, βρίσκουν οι ίδιοι τον εαυτό τους να αμφισβητούν και να νιώθουν πρόκλησή ως προς τον καλύτερο τρόπο για να συμμετάσχουν και να συμβάλουν σε αυτό το θεϊκό καθήκον. Συνειδητοποιούν ότι είναι το θεϊκό καθήκον κάθε εθνικότητας να διατηρήσουν τη δική τους γλώσσα και την ταυτότητα τους.
Σε αυτή την αναζήτηση αμφισβητούν την θρησκεία τους, αν είναι Χριστιανοί, για να δουν αν αυτό τους βοηθά ή είναι πράγματι ένα εμπόδιο.
Όταν διαβάσουν την Παλαιά Διαθήκη και ανακαλύψουν ότι ο Χριστιανικός Θεός στην ιστορία του Πύργου της Βαβέλ τιμωρεί τους ανθρώπους δήθεν επιβάλλοντας τους με διάφορες γλώσσες, έτσι ώστε να μην μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην μπορούν να τελειώσουν αυτό το πύργο, έρχονται στην πραγματοποίηση και κατανοήσει ότι Ο Χριστιανισμός αποτελεί ένα τεράστιο εμπόδιο.
Επίσης συνειδητοποιούν ότι ο Χριστιανισμός δεν είναι εθνο - ειδικός για αυτές τις ανάγκες του κάθε λαού ή για την κάθε εθνικότητα, αλλά ο Χριστιανισμός παίζει ένα καθολικό θρησκευτικό ρόλο μόνο, ότι το μήνυμά του είναι μόνο για να σώσει τους ανθρώπους μέσω του Ιησού Χριστού από μια υποτιθέμενη αμαρτία. Ως εκ τούτου, δεν συμμετέχει στο καθήκον της διατήρησης της ιερής ποικιλομορφίας του Θείου.

Με περαιτέρω μελέτη μαθαίνουν ότι στην Ελληνική Εθνική Θρησκεία αυτή η πολύ σημαντική αίσθηση του καθήκοντος προς το Θείο βρίσκεται στον πυρήνα της Ελληνικής μας Θρησκείας.
Οι Θεοί = Το θείο...Τα Θεία = Η Θεά Φύσεως


...............................................................................................

Ερωτήματά : 
Φίλοι, θα λέγατε ότι η εβραϊκή θρησκεία είναι μια εθνο - συγκεκριμένη θρησκεία για τον Εβραϊκό λαό ...... ένα πολύ εποικοδομητικό και ισχυρό εργαλείο για τον Εβραϊκό λαό ;;;
Βοηθάει στην προστασία, την προώθηση, τη διατήρηση της εβραϊκής εθνικότητας, τη γλώσσα, τον πολιτισμό και την ταυτότητα;;
Είναι ο Χριστιανισμός μια καθολική (οικουμενική) θρησκεία ;;
Είναι το Ισλάμ μια καθολική θρησκεία (για όλους) ;;
Είναι ο "αθεϊσμός" καθολικός, δηλαδή σε όλους, ανεξάρτητα από εθνικότητα;;


Απάντησή :


Βεβαίως! Ο Ιουδαϊσμός είναι ΕΘΝΙΚΗ Θρησκεία και έχει σαφή ρόλο.


Οι Χριστιανοί οικουμενιστές πρέπει να απαντήσουν ποιος είναι ο ρόλος τους σε αυτά τα σημαντικά εθνικά, φυλετικά θέματά περί ταυτότητάς κτλ.


Οι "άθεοι" αποκλείονται, επειδή απλά εκφράζουν μια άρνηση της θρησκείας και δεν δίνουν ηθικές απαντήσεις στα θέματα που αναφέρονται πιο πάνω, είναι σε μια στείρα κατάσταση άρνησης. Αυτοί, και η φιλοσοφία τους δεν βοηθούν στην ούτως ή άλλως ένα έθνος ανθρώπων για να συντηρηθούν εθνοτικά και γλωσσικά με τη δική τους ταυτότητα. Μια σημαντική ανάλυσή :
"Εν περιλήψει, δέχομαι τον Κόσμο («στολίδι» κατά τους προγόνους μου) ως την μία, αιώνια, άκτιστη και αυτοθεσμιζόμενη πραγματικότητα, που δεν την δημιούργησε κανένα εξωτερικό της αίτιο (πόσο μάλλον… πρόσωπο – Θεός).
Δέχομαι τους Θεούς ως εσωκόσμιες και μη προσωπικές ταξιθετικές οντότητες, δέχομαι την υποχρεωτική πολυμορφία και πλήθυνση, με λίγα λόγια την Δημοκρατία στους Ουρανούς, καθώς και τον Ορθό Λόγο ως βασικό συστατικό της Ουσίας του σύμπαντος.
Δέχομαι την ύπαρξη εκείνου που μπορεί να λεχθεί «Κακό» μόνο «κατά παρακολούθηση» του Αγαθού και ποτέ αυτόνομα, δεν αναγνωρίζω δυϊστικές υποτιθέμενες αντιμαχίες «καλών θεών» και «διαβόλων», δεν αποδέχομαι κανενός είδους δαιμονοποίηση της γνώσης, της ελευθερίας ή του ερωτισμού.
Δέχομαι τον άνθρωπο ως ένα έλλογο και πολιτικό ον, ικανό για το καλύτερο όσο και για το χειρότερο αναλόγως του βαθμού Αρετής που αυτό κατέχει και το οποίο οφείλει να είναι συμφιλιωμένο με κάθε τι το ανθρώπινο και, κυρίως, με την πεποίθηση ότι δεν βαρύνεται από κανένα απολύτως κληρονομημένο «αμάρτημα».
Δέχομαι την θρησκευτική εκδήλωση όχι ως απελπισμένη κίνηση για υποτιθέμενη σωτηρία επίσης υποτιθέμενων ατομικών ψυχών, αλλά ως εκδήλωση που συνέχει την κοινότητα (την «πόλη» στην αρχαιότητα) και αποτελεί την αυτονόητη ευχαριστία των θνητών προς τους αθάνατους για το δώρο της ζωής. Την δέχομαι επίσης όχι ως διαχωρισμένη από τις λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις και, φυσικά, ανεξάρτητη από αυτοδηλωμένους επαγγελματίες «εκπροσώπους» (!) του θεϊκού στοιχείου επί της γης.
Δέχομαι την πολυμορφία όχι μόνο των βιολογικών μορφών, αλλά και των μορφών κουλτούρας, πολιτισμού και, φυσικά, θρησκευτικής έκφρασης και φιλοσοφικής αναζήτησης και θεωρώ πρωταρχικό καθήκον του ψυχικά υγιούς ανθρώπου τον διαρκή πόλεμο ενάντια σε ό,τι απειλεί να καταργήσει αυτή την πολυμορφία.
Τιμώ τέλος ως ιερό (δασυνόμενο, εκ του «γερόν») μόνον ό,τι καταφάσκει και ενισχύει το φαινόμενο της ζωής και κατ’ επέκταση θεωρώ ανίερη κάθε μορφή θανατολαγνείας ή λειψανολατρίας."
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ
Με τον όρο «Ελληνική Εθνική
Θρησκεία» εννοούμε το σύνολο των «νομιζομένων» των Εθνικών (δηλαδή μη χριστιανών) Ελλήνων του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, για τον Κόσμο, για τους Θεούς, για την εκδηλωμένη φύση, για τα ζώα και τους ανθρώπους. Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία, είναι μία Θρησκεία πολυθεϊστική, εθνική, οργανική και, κυρίως, φυσική, δεν έχει δηλαδή ιδρυθεί από έναν ή περισσότερους ανθρώπους, «προφήτες» ή «θεανθρώπους», αλλά αποτελεί μία δίχως αρχή και τέλος πνευματική συνεξέλιξη με την βιολογική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική οντότητα του έθνους που λέγεται Ελληνικό.
Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία, με εντελώς δικές της κατηγορίες και αναφορές, αποτελεί ένα πλήρες κοσμοαντιληπτικό, θεολογικό, ηθικό και λατρευτικό σύστημα, όχι μόνο εντελώς ασύμβατο προς την νυν κρατούσα Θρησκεία, αλλά και ολοκληρωτικά αντίθετο προς αυτήν. Εκτός από την πολύ χυδαία μορφή μίας «interpretatio christiana» (χριστιανικής δηλαδή «ερμηνείας», ή μάλλον παρερμηνείας της), την οποία μας παρουσίασαν οι μισαλλόδοξοι και βέβηλοι χριστιανοί θεολόγοι που στα παραληρηματικά πονήματά τους ελεεινολογούν και βρίζουν με τον χειρότερο τρόπο τα ιερά σεβάσματα των Ελλήνων, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος μίας αθέλητης επίσης χριστιανικής και άρα άκυρης, ερμηνείας, η οποία προκαλείται απλώς από το γεγονός ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι έχουν κατά κανόνα υποστεί συστηματικό προγραμματισμό της σκέψης και του φαντασιακού τους από την εξ οικείων μετάδοση, τα ελεγχόμενα σχολεία και την διαρκή προπαγάνδα του Χριστιανισμού.
Α. Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία αποτελεί μία εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, φυσική και όχι ιδρυθείσα, Θρησκεία, η οποία βασίζεται επάνω στην αλήθεια του Κόσμου, αντί σε διάφορες ονειροπολήσεις για τον Κόσμο, και δέχεται την πραγματικότητα όπως εκείνη είναι, αντί όπως την θέλει να είναι η ανθρώπινη ανασφάλεια. Αναγνωρίζει την Δικαιοσύνη και την Αρμονία ως κυρίαρχους νόμους του Σύμπαντος, αντί να προβάλλει με βέβηλο τρόπο διάφορα ανθρώπινα ή ζωώδη συναισθήματα (λ.χ. αγάπη, φόβο, ζήλεια, κ.ο.κ.) στις σφαίρες των Θεών. Δεν ηθικολογεί, δεν δικάζει υποτιθέμενους αμαρτωλούς, ούτε εκφοβίζει ανασφαλείς ανθρώπους, αλλά διδάσκει τον άνθρωπο την ύψιστη σοφία τού να αποδέχεται την πραγματικότητα, να συμμετέχει σε αυτή και να τιμά όλα εκείνα που την συνέχουν (δηλαδή τους φυσικούς νόμους και τους Θεούς).
Β. Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία έχει κυρίως συλλογική διάσταση και ασκεί ευεργετική διαπλαστική επίδραση επάνω στην κοινότητα. Ο ιερέας της αποτελεί τον εκπρόσωπο, συχνά μάλιστα εκλεγμένο, της κοινότητος απέναντι στους Θεούς, πρωτεύοντα δε ρόλο παίζει όχι το θεολόγημα αλλά η πράξις, η επαναλαμβανόμενη τελετουργία η οποία διατηρεί αδιάσπαστη την αόρατη αλυσίδα της ζωής των γενών, η οποία ενώνει το παρελθόν με το μέλλον και τους προγόνους με τους απογόνους. Αντιθέτως, ο Χριστιανισμός κατευθύνει τον εξατομικευμένο άνθρωπο σε προσπάθεια προσωπικής επικοινωνίας με τον Θεό και ακυρώνει κάθε κοινότητα έξω από την αντι-κοινότητα (μία επιβεβλημένη κοινότητα που θέλει να αφανίσει όλες τις κανονικές κοινότητες) που αυτο-αποκαλείται «Εκκλησία». Ο ιερέας του δεν αποτελεί εκπρόσωπο τού «εκκλησιάσματος» απέναντι στον εχθρό των Θεών Θεό των χριστιανών, αλλά εκπρόσωπός του απέναντι στους ανθρώπους, πρωτεύοντα δε ρόλο παίζει όχι η πράξις, από την οποία εξαιρούνται οι τελευταίοι, αλλά το θεολόγημα, στην υπηρεσία του οποίου βιοπορίζονται αμέτρητοι «θεολόγοι», δηλαδή διαχειριστές της ακαταληψίας και του παραλογισμού....

Γ. Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία δέχεται το Σύμπαν ως αιώνια και μοναδική πραγματικότητα, ενώ αντιθέτως ο Χριστιανισμός πιστεύει ότι αυτό δεν είναι παρά μία κατασκευή («κτίσμα») ενός Θεού που τάχα προϋπήρχε. Το υποτιθέμενο «κτίσμα» έχει μία χρονική αρχή, άρα και ένα χρονικό τέλος, συνεπώς για τους χριστιανούς δεν είναι αιώνιο.
Δ. Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία δέχεται ότι τίποτε δεν υπάρχει έξω από το Σύμπαν, συνεπώς όλα τα δημιουργικά του αίτια και οι Θεοί βρίσκονται μέσα σε αυτό, ενώ αντιθέτως ο Χριστιανισμός πιστεύει ότι ο υποτιθέμενος Δημιουργός Θεός του βρίσκεται έξω από το Σύμπαν και απλώς το διαχειρίζεται ως ιδιόκτητο αντικείμενό του.
Ε. Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία δέχεται τους Θεούς ως μη προσωπικά όντα και ταξιθέτες, υποχρεωμένους να σέβονται τους φυσικούς νόμους που οι ίδιοι έθεσαν προς χάρη της ευταξίας του Κόσμου, ενώ αντιθέτως ο Χριστιανισμός πιστεύει ότι ο Θεός του είναι πρόσωπο και μονάρχης, ελεύθερος να συμπεριφερθεί κατά βούληση στο «κτίσμα» του ή στα αμέτρητα τμήματά του.
ΣΤ. Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία δέχεται πολλούς Θεούς ως αυτονόητες πληθύνσεις της αρχικής εσωκοσμικής θεϊκής υπόστασης, ενώ αντιθέτως ο Χριστιανισμός πιστεύει ότι ο εξωκοσμικός Θεός του (με το «άρρητο» τετραγράμματο όνομα, YHVH, σε ανάπτυξη Ιαχωβά) είναι ένας και μοναδικός, υβρίζοντας κατά συνέπεια τις άλλες αθάνατες οντότητες σαν «δαίμονες» («omnes enim dii gentium daemonia», «όλοι οι Θεοί των Εθνών είναι δαίμονες»).
Ζ. Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία απορρίπτει ως παντελώς παράλογη την ύπαρξη ενός «Κακού», το οποίο υποτίθεται ότι στέκει διαχωρισμένο, αυτόνομο και αυτεξούσιο, αφού το λεγόμενο «Κακό» μπορεί να υπάρξει ως σχετική μόνο και συγκριτική έννοια, απέναντι σε εκείνη του «Αγαθού». Στον Χριστιανισμό αντιθέτως, η αυτόνομη ύπαρξη του «Κακού» αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη δόγματα της πίστης του. Ακόμα χειρότερα, στο υποτίθεται αυτόνομο «Κακό», ο Χριστιανισμός δίνει προσωπική υπόσταση, χειροτερεύοντας την προϋπάρξασα αντίληψη του Ιουδαϊσμού περί «αντίπαλου» του Θεού, αλλά απρόσωπου «Κακού»,
Η. Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία δέχεται ότι το Σύμπαν διέπεται από μία άθραυστη νομοτέλεια, ότι τα πράγματα και τα γεγονότα ακολουθούν μία «Ειμαρμένη» (η λέξη ετυμολογείται από το ρήμα «μείρομαι», δηλ. λαμβάνω σε μοιρασιά το τμήμα που μου ανήκει, ο τύπος του οποίου ρήματος στον παρακείμενο χρόνο της παθητικής φωνής είναι «είμαρμαι»), καθώς και ότι ο χρόνος που διαμορφώνει αυτά τα πράγματα και γεγονότα δεν είναι γραμμικός, ενώ αντιθέτως ο Χριστιανισμός πιστεύει ότι το «κτίσμα» διέπεται από την διαρκή θεϊκή παρεμβατικότητα, ότι τα πράγματα και τα γεγονότα ρυθμίζονται από την Πρόνοια του Θεού, καθώς και ότι ο χρόνος είναι γραμμικός .

For us, the Ethnikoi Greeks,

1. Death is not a punishment but Law, and

2. We are not anxious about the loss of our "I" (ego) because axiomatically we are and we will never stop being just "apportioned" Universe.

Our religion, Hellenic National Religion, is not the "Religion of Love “, but the << Religion of Filotitos >>, of Virtue which makes us eminently equitable and real, with our natural and eternal Gods."Για εμάς τους Έλληνες Εθνικούς,

1. ο θάνατος δεν είναι τιμωρία αλλά Νόμος, και

2. δεν αγωνιούμε για την απώλεια του «εγώ» μας γιατί αξιωματικός είμαστε και δεν θα πάψουμε ποτέ να είμαστε απλώς «επιμερισμένο» Σύμπαν.

Η δική μας θρησκεία, η Ελληνική Εθνική, δεν είναι «Θρησκεία της Αγάπης», αλλά « η Θρησκεία της Φιλότητος», της Αρετής που κατεξοχήν μας κάνει ισότιμους των πραγματικών, φυσικών και αιωνίων Θεών μας."
DIFFERENCES BETWEEN THE HELLENIC NATIONAL RELIGION AND
CHRISTIANITYThe term “Hellenic National Religion” means all the “putative” Hellenes (i.e. Non Christians) of the past, present and the future, for the World, the Gods, the demonstrations of nature, for animals and people. The Hellenic National Religion is a polytheistic, ethnic, organic and mainly natural Religion, namely it has not been established by one or more persons, whether “prophets” or “god-men”, but is a spiritual co-evolution, without beginning and end, of the biological, social, political and cultural entity of the Hellenic nation..The Hellenic National Religion, based entirely on its own categories and references, is a full cosmoperceptual, theological, moral and worship system, that is not only utterly incompatible with the current prevailing Religion, but also completely opposite to it. Apart from very a vulgar form of an “interpretatio christiana” (namely a Christian “interpretation”, or rather misinterpretation thereof), as promoted by religiously intolerant and profane Christian theologians who, in their delirious discourses calumniate and slander in the worst way the sacred devotions of the Hellenes, there is always the risk of an inadvertent also Christian and therefore invalid, interpretation, which is simply triggered by the fact that modern people have, as a rule, been subject to a systematic programming of their thoughts  and imagination by their environment, the controlled schools and the constant propaganda of Christianity.A.   The Hellenic National Religion is of extremely high level, natural and not founded, Religion, based on the truth of the World, rather than various reveries about the World and accepts reality as it is, rather than as human insecurity wants it to be. It recognizes Justice and Harmony as the main laws of the Universe, rather than promoting in a profane manner various human or animal emotions (such as love, fear, jealousy, and so on) in the sphere of Gods.It neither moralizes, judge’s alleged sinners nor terrify insecure people; instead it teaches people the supreme wisdom of accepting reality, participating in it and honouring all things that compose it (i.e. the natural laws and the Gods).B. the Hellenic National Religion has a primarily collective aspect and exercises a beneficial formative influence on the community. The priest is the representative - indeed, elected more often than not- of the community before the Gods, where theologies are not as important as the praxis, the repeated ritual which preserves the invisible chain of genera life intact, linking the past with the future and ancestors with their descendants. On the contrary, Christianity directs the individual person to an effort of personal communication with God and invalidates any community outside the anti-community (the imposed community which aims to eradicate all normal communities), self-proclaimed as “Church”. The priest is not a representative of the “congregation” before the enemy of Gods, the God of Christians, but its representative towards men, while the praxis - from which men are excluded - is not as important as the theology, at the service of which numerous “theologians” make a living, as administrators of the incomprehensible and the absurd.C. the Hellenic National Religion accepts the Universe as an eternal and unique reality, whereas Christianity believes that it is nothing more than a creation of a God who allegedly pre-existed. The supposed “creation” has a temporal beginning and therefore a temporal end, hence is not eternal for Christians.D. The Hellenic National  Religion accepts that nothing exists outside the Universe, therefore all its creative causes and Gods are within it, whereas on the contrary Christianity believes that the alleged Creator God exists outside the Universe and  simply manages it, as its proprietary subject matter.

E. the Hellenic National Religion accepts Gods as non-personal beings and ushers, obliged to respect the natural laws that they themselves have set for the sake of orderliness of the Universe, whereas Christianity believes that God is a person (being)  and monarch, free to behave at will to its “creation” or its countless parts.F. the Hellenic National Religion accepts many Gods as obvious multiplications of the original intrauniversal divine status, whereas Christianity believes that the extrauniversal God (with the "ineffable" Tetragrammaton, YHVH, transliterated as Yahweh) is one and single, thus insulting other immortal entities as “demons” (“omnes enim dii gentium daemonia”, “all Gods of other Nations are demons”).G. the Hellenic National Religion rejects as utterly absurd the existence of “Evil”, which supposedly stands separated, autonomous and self-driven, since the so-called “Evil” can exist only as a relative and comparative concept, juxtaposed to the concept of “Good”. On the contrary, In Christianity the autonomous existence of "Evil" is one of the fundamental doctrines of its faith. Even worse, Christianity attributes a personal status to the allegedly autonomous “Evil” thus aggravating the pre-existing perception of Judaism on Gods “rival” and of the impersonal "Evil".H. The Hellenic National Religion accepts that the Universe is governed by an unbreakable causality, that things and events follow a Predestination (Ειμαρμένη - the word in Greek derives from the verb “μείρομαι”, namely to receive as portion what belongs to me; the type of the verb in the present perfect of the passive voice is “είμαρμαι”), and that the time that shapes these things and events is not linear, whereas Christianity believes that the “creation” is governed by constant divine intervention, that things and events are regulated by the Providence of God, and that time is linear.
......................................................................................
A MESSAGE TO OUR CHRISTIANS FRIENDS WHO ATTACK US WITH FALSE CLAIMS...
You say that our gods are nonexistent, while yours are real.
What is your so-called truth founded upon, where does your information come from, where is your evidence and proof ?
It is truth because it was invented by the ancient Jewish writers of the Bible ?
Regarding Jesus Christ this is a silly story, to say that a mortal man (human being) supposedly is / was or became a god. I will say no more because this issue insults and undermines our collective human intelligence.
When we say the word "believe", we express "the nomizomen....we assess ...we adore / worship", we are honest, whilst when you say we believe you mean the absolute truth, with no buts or its. This makes you of the Jewish, Muslim and Christian faiths to express non-truths !!
Our own gods symbolize, represent and are the laws that control and govern the universe and everything in the universe. They also symbolize much more. Our ancestors gave them a human character / nature so they could be understood more easily by our people.
Our mythology unless it is decoded does not represent the truth about our gods. Our mythology if it is not understood correctly is one thing and our theology is something else.
Our theology about the gods (the Divine) is very rich with a very deep intellectual expression, yet you have the audacity to use the misunderstood concept of our mythology in your attempt to undermine our indigenous ancestral Hellenic religion.
We are committed to the traditions of our Hellenic forefathers and ancestors, while you Greek Christians have become heretics !!
...........................................................................
ΕΝΑ ΜΉΝΥΜΆ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΆΝΟΥΝ ΑΝΈΝΤΙΜΕΣ ΕΠΙΘΈΣΕΙΣ....

Λέτε ότι οι δική μας θεοί είναι ανύπαρκτοι, ενώ οι δικοί σας είναι πραγματικοί. Που βασίζεται αυτή η λεγόμενη αλήθεια σας , ποια είναι τα στοιχεία σας, που είναι οι αποδείξεις σας ;;
Είναι αλήθειά επειδή τα επινόησαν οι αρχαίοι Εβραίοι συγγραφείς της βίβλου;;
Όσον αφορά τον Χριστό είναι ένα ανόητο ιστόρημα για έναν θνητό άνθρωπό που τάχα ήταν / η έγινε θεός. Δεν ασχολούμαι περισσότερο διότι αυτό το θέμα προσβάλει και υπονομεύει την ανθρώπινη νοημοσύνη.
Εμείς όταν λέμε την λέξη πιστεύουμε, ενώνουμε "το νομίζωμεν...αξιολογούμε ...λατρεύουμε" , είμαστε ειλικρινείς, ενώ εσείς όταν λέτε -πιστεύουμε- εννοείτε την απόλυτή αλήθειά, το σίγουρο. Αυτό σας κάνει εσάς τους Εβραίους, Μουσουλμάνους και Χριστιανούς να λέτε μη αλήθειες !!
Οι δική μας οι θεοί συμβολιζόσουν, αντιπροσωπεύουν και είναι οι νόμοι που ελέγχουν και διοικούν το σύμπαν και τα πάντα μέσα στο σύμπαν. Επίσης συμβολίζουν και πολλά άλλα. Οι πρόγονοι μας τους έδωσαν ανθρώπινο χαρακτήρα ώστε να είναι ποιο κατανοητικοί για τον λαό μας.
Η μυθολογία μας, εκτός αν αποκωδικοποιείται δεν αντιπροσωπεύει την αλήθεια για τους θεούς μας. Η μυθολογία μας, αν δεν είναι κατανοητή σωστά είναι ένα πράγμα και η θεολογία μας είναι το κάτι άλλο. 
Η θεολογία μας για τους θεούς (τα Θεία) είναι πολύ πλούσια με μεγάλο βάθος νοημοσύνης. Εσείς όμως έχετε το θράσος να χρησιμοποιείτε τη λανθασμένη έννοια τις  μυθολογία στη προσπάθειά σας να υπονομεύσετε την ιθαγενής πατρώα Ελληνική θρησκεία μας.
Εμείς είμαστε αφοσιωμένοι στην παράδοσή των προγόνων μας, ενώ εσείς είστε αιρετικοί !!
....................................................................................................

TIME TO REFLECT...

Greek Orthodox Easter is now upon us. This is a good time to reflect, to understand what this celebration is about. The traditional thought is that Jesus died and sacrificed himself on the cross to save man from his so-called sins. And that he rose from the dead after three days. At the first Church Council at Nicaea some three hundred years later he was declared God etc.
Actually to believe that a mortal man is / was or became a god is an insult which undermines humanities collective intelligence.
Jesus actually was a very patriotic Jew, who spoke up against the Jewish establishment of the time who were traitors and in collaboration with the brutal Roman occupiers of his country. That is why he was put to death.
He died for his Jewish people. He did not die for me or you. He did not sacrifice his life for the Hellenic people or for Hellas.
So why are you Hellenes celebrating Easter ??
Do you celebrate Easter because you were brainwashed by the Greek school system, the Greek Orthodox Church or the Greek Mass Media ??
...................................................................................
Το Ελληνικό Ορθόδοξο Πάσχα είναι τώρα επάνω μας. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για να σκεφτούμε, για να καταλάβουμε αυτή η γιορτή τη είναι. Η παραδοσιακή σκέψη είναι ότι ο Ιησούς πέθανε και θυσιάστηκε στο σταυρό για να σώσει τον άνθρωπο από της λεγόμενες αμαρτίες του. Και ότι αναστήθηκε από τους νεκρούς μετά από τρεις ημέρες.
Στην πρώτη Εκκλησιαστική Σύνοδό στη Νίκαια περίπου τριακόσια χρόνια αργότερα ανακηρύχθηκε ως Θεός κλπ.
Πραγματικά να πιστεύουμε ότι ένας θνητός άνθρωπος είναι / ήταν ή έγινε θεός είναι μια προσβολή που υπονομεύει τις ανθρωπιστικές συλλογικής νοημοσύνης μας.
Ο Ιησούς στην πραγματικότητα ήταν ένας Εβραίος πατριώτης, ο οποίος μίλησε κατά το εβραϊκό κατεστημένο της εποχής του που ήταν προδότες και σε συνεργασία...συνωμοσία με τους βίους Ρωμαίους κατακτητές της χώρας του.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είχε τεθεί σε θάνατο.
Πέθανε για τον εβραϊκό λαό του. Δεν πέθανε για μένα ή για σένα. Δεν θυσίασε τη ζωή του για τους 'Ελληνες ή για την Ελλας.
Γιατί, λοιπόν τότε εσείς οι Έλληνες γιορτάζεται το Πάσχα ;;;

Γιορτάζεται το Πάσχα επειδή σας έχει υποστεί πλύση εγκεφάλου από το σχολικό σύστημα της Ελλάδας, την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία η από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημερώσεις ;;;

............................................................................................................
Greek Christians, you must remember that we Hellenes of the indigenous Hellenic National Religion have been persecuted by the Greek Christians for almost the last 1700 years.
It is only only the last 30 years or so that we have the FREEDOM to express ourselves about matters of religion and to promote our religion in Greece !!

Έλληνες Χριστιανοί, πρέπει να θυμάστε ότι εμείς οι Έλληνες των ιθαγενών Ελληνική Εθνική Θρησκεία έχουμε διωχθεί από τους Έλληνες Χριστιανούς για σχεδόν τα τελευταία 1.700 χρόνια.
Είναι μόνο στα περίπου τελευταία 30 χρόνια που έχουμε την ελευθερία να εκφραζόμαστε και να προωθούμε τα θέματα της θρησκείας μας στην Ελλάδα !!
...........................................................................
The Jewish people have the Bible (Old Testament), the Torah and the Talmud amongst others, as their Holy scriptures.
The Muslims have the KORAN as their bible and Holy book.
The Christians have the Old and New Testaments as their Holy Bibles and religious scriptures.
The Hellenic people have all the works of the Fathers of the Hellenic Nation and people as their Holy scriptures.
Our ancient philosophers, forefathers and ancestors are the Fathers of the Hellenic Nation and people.
Hellenic Theology and Philosophy are one, as the the study of Theology gave birth to Philosophy and is an extension of the first !!

...........................................................................................
Ο Εβραϊκός λαός έχει την Παλιά Αγία Γραφή, το Τορά και το Ταλμούδ, μεταξύ άλλων, ως τις ιερές γραφές τους.
Οι μουσουλμάνοι έχουν το Κοράνι ως τη Βίβλο και το ιερό τους βιβλίο.
Οι Χριστιανοί έχουν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη ως τις Ιερές και τις θρησκευτικές τους γραφές.
Οι ελληνικές έχουν όλα τα έργα των Πατέρων του Ελληνικού Έθνους ως τις ιερές γραφές τους.
Οι αρχαίοι φιλόσοφοι, οι προπάτορες και οι πρόγονοί μας είναι οι Πατέρες του Ελληνικού Έθνους και του Ελληνικού λαού.
Η Ελληνική Θεολογία και Φιλοσοφία είναι ένα, όπως η μελέτη της θεολογίας γέννησε τη Φιλοσοφία και "και αποτελεί προέκταση της πρώτης" !!


..........................................................................................Ο Εβραϊκός λαός έχει τους βιβλικούς ιστορικούς του προγόνους ως πρότυπα, που απευθύνονται  προς αυτούς με σεβασμό. Αυτοί είναι οι Μητέρες και οι Πατέρες του Εβραϊκού λαού και το Εβραϊκό έθνος, το οποίο τους δίνει την εβραϊκή ταυτότητα, την ιστορία, τις παραδόσεις τους και το φιλοσοφικό τρόπο ζωής.
Μεταξύ αυτών είναι:
Ο Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, ο Μωυσής, ο Ααρών, ο Ηλίας, ο Σολομών, ο David, οι Εσθήρ, Rebecca, Sarah και πολλοί άλλοι.


Έχοντας τη δική τους θρησκεία (η οποία δεν μοιράζονται με άλλες εθνικότητες) και τη γλώσσα τους, που παραμένουν πάντα πιστοί σε αυτά, της συναγωγές τους και τα Εβραϊκά σχολεία τους είναι η κόλλα και η δεσμευτική δύναμη που τους εγγυάται πάντα ως Εβραίους μέσω των αιώνων, ανεξαρτήτως σε ποια χώρα της Διασποράς ζουν.


Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από αυτές τις εθνικότητες που έχουν τον Χριστιανισμό ως τη θρησκεία τους. Ο Χριστιανισμός, είναι μια παγκόσμια θρησκεία που δεν είναι εθνοτική συγκεκριμένη καθώς όπως είναι η εβραϊκή θρησκεία για τους Εβραίους, δεν βοηθάει με οποιονδήποτε τρόπο ή δίνει εγγυήσεις με οποιονδήποτε τρόπο στην εθνοτική - επιβίωση και ταυτότητα σε οποιασδήποτε εθνικότητα της Διασποράς.


ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ήμασταν σε θέση να διατηρήσουμε τη δική μας Ελληνική Εθνική Θρησκεία, και εμείς θα ήμασταν μια ξεχωριστή εθνικότητά από όλες τις άλλες εθνικότητες και εμείς θα ήμασταν σε θέση να διατηρήσουμε και να εγγυηθούμε την επιβίωσή μας δια μέσου των αιώνων σε κάθε χώρα σε όλο τον κόσμο ως Έλληνες.


Εφ όσον έχουμε μια πολύ πλούσια θρησκεία και μια πολύ πλούσια φιλοσοφική παράδοση και πολιτισμό με τους δικούς μας Πατέρες του Ελληνικού λαού και του Ελληνικού έθνους.


Οι Πατέρες του Ελληνικού λαού και του έθνους είναι οι αρχαίοι φιλόσοφοι μας που γέννησαν τον πολιτισμό, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ στο να εκπολιτίσουν όλη την ανθρωπότητα. 


Όπως ο Ιουδαϊσμός διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ταυτότητας του Εβραϊκού λαού, έτσι και ο Ελληνισμός-Ελληνικότητά (Ελληνική Θρησκεία και Ελληνικός πολιτισμός) θα έπαιζε τον ίδιο σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της Ελληνικής ταυτότητας του Ελληνικού λαού !!


Αυτό είναι που εμείς οι Εθνικοί 'Ελληνες εννοούμε όταν λέμε ότι μέσα από την Ελληνική Εθνική Θρησκεία μας, ο στόχος μας είναι να επιφέρουμε την ΕΠΑΝΕΛΛΗΝΙΣΗ του Ελληνικού λαού και την εγγύηση της επιβίωσης του Ελληνικού λαού μας !!


* Είναι καθήκον όλων των Ελλήνων για την έρευνα και τη μελέτη των κειμένων (συγγράμματα) των Πατέρων του Ελλήνων.
.......................................................................
THE JEWISH PEOPLE have their biblical and historical ancestors as their role models which they look up to with respect. These are the Mothers and Fathers of the Jewish people and the Jewish nation which gives them their Jewish identity, history, traditions and philosophical way of life.


Among them are;
Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Aaron, Elijah, Solomon, David, Esther, Rebecca, Sarah and many others.


Having their own religion (which they do not share with other nationalities) and language which they remain loyal to, their Synagogues and their Jewish schools is the binding glue and power which guarantees them remaining always Jews through the ages irrespective in what country of the Diaspora they may live.


This is very different for those nationalities which have Christianity as their religion. Christianity, being a universal religion that is not ethnic specific as the Jewish religion is for the Jews, does not assist in any way or guarantees in any way the ethnic – identity survival of any nationality in the Diaspora.

IF WE HELLENES had been able to maintain our own Hellenic National Religion, we too would be separate from all other nationalities and we too would be able to maintain and guarantee our survival through the ages in every country around the world as Hellenes.


As we have a very rich religion and a very rich philosophical tradition and culture with our own Fathers of the Hellenic people and nation.


Our Fathers of the Hellenic people and nation are our ancient philosophers who gave birth to civilization, who helped enormously to civilize all of mankind.As Judaism plays a very significant role in maintaining the identity of the Jewish people, so too would Hellenism play the same significant role in maintaining the Hellenic identity of the Hellenic people!!


This is what we ETHNIKOI HELLENES mean when we say that through the Hellenic National Religion, our aim is to bring about the EPANELLINISI, the Re-Hellenization of the Hellenic people and the guarantee of the survival of our Hellenic people!!

* It is the duty of all Hellenes to research and study the writings of the Fathers of the Hellenic people
.ЭIЄ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΕΛΛΗΝΑΣ ЭIЄ

"Είμαι από τη φύση και την παιδεία μου ελεύθερος. Δεν θέλω να είμαι δούλος κανενός. Ούτε του Θεού. Δεν είναι Θεός όποιος με θέλει δούλο του.
Σημαίνει ότι αγαπώ αυτό τον τόπο.
Σημαίνει ότι υπερασπίζομαι αυτόν τον τόπο.
Σημαίνει ότι μελετώ με πάθος τα αρχαία συγγράμματα, τους καρπούς της νόησης των προγόνων μου.
Σημαίνει ότι τιμώ τους Θεούς των προγόνων μου, τουλάχιστον ως ιδανικά πρότυπα ελεύθερων, ωραίων, ερωτικών και δημιουργικών Ανθρώπων.
Σημαίνει ότι σέβομαι απεριόριστα τη Μητέρα Φύση, τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και τη φύση του σώματός μου.
Σημαίνει ότι αγαπώ την καλλιέργεια του σώματος και του πνεύματος.
Σημαίνει ότι επιθυμώ να ζω για πάντα ελεύθερος.
Σημαίνει ότι αγαπώ, σέβομαι και υπερασπίζομαι τη ζωή.
Σημαίνει ότι αγαπώ χωρίς διακρίσεις όλους τους άλλους λαούς τους κόσμου και – εάν το επιθυμούν – τους διαφωτίζω με τις γνώσεις μου, και – εάν διαθέτουν αξιόλογα πράγματα – τα υιοθετώ.
Σημαίνει ότι αναγνωρίζω τον Έρωτα ως υπέρτατο δημιουργικό Θεό και συμπεριφέρομαι ερωτικά προς τους πάντες και τα πάντα.
Σημαίνει ότι χρησιμοποιώ τη Λογική ως εργαλείο επεξεργασίας κάθε γνώσης και κάθε πληροφορίας με πλήρη ωστόσο συνείδηση της σχετικότητας της.
Σημαίνει ότι επιδιώκω δια της Φιλοσοφίας τη γνώση του Σύμπαντος Κόσμου, τη γνώση του Εαυτού μου, τη γνώση της κοινωνίας και υιοθετώ αρχές που ταιριάζουν στη Φύση μου και εξυπηρετούν τη συνέχιση της Ζωής.
Σημαίνει ότι ασχολούμαι περισσότερο με τις κοινές παρά με τις ιδιωτικές υποθέσεις.
Σημαίνει ότι θεωρώ τη Δημοκρατία ως το ιδανικότερο σύστημα συμβίωσης πολιτισμένων ελεύθερων ανθρώπων.
Σημαίνει ότι αγαπώ τις καλές τέχνες και προσπαθώ να είμαι καλλιτέχνης στον καθημερινό μου βίο. Διότι η τέχνη κρύβει τα κλειδιά της Επικοινωνίας με τον κόσμο πέρα από τα όρια της Λογικής.
Οφείλω να μοιάσω στους προγόνους μου.
Οφείλω να γίνω ήρωας και ημίθεος όπως εκείνοι.
Οφείλω να γίνω μέγας εραστής της πατρίδας μου.
Οφείλω να τιμώ τον Έρωτα.
Οφείλω να θεωρώ κάθε αντιληπτή εκδήλωση της Μητέρας Φύσης ως Θεό και Θεά.
Οφείλω να τιμώ τους Αθάνατους Έλληνες Θεούς.
Οφείλω να ασχολούμαι διαρκώς με τα κοινά.
Οφείλω να διδαχθώ από τον πλούτο της ελληνικής φιλοσοφίας και να επιλέξω ποια από τις πολυποίκιλες εκφράσεις της με ικανοποιεί περισσότερο, ποιες από αυτές μπορώ να συνδυάσω καλύτερα και πως μπορώ να διαμορφώσω και να εισηγηθώ τη νέα δική μου φιλοσοφία και να την εφαρμόσω στην πράξη.
Οφείλω να γίνω μέγας εξερευνητής του σύμπαντος κόσμου.
Οφείλω να υιοθετήσω κάθε αξία των προγόνων μου αλλά και να διδαχθώ από τα σφάλματά τους.
Οφείλω να γνωρίζω ότι ο Χρυσούς Αιώνας υπήρξε ανθρώπινο επίτευγμα και στο χέρι μου είναι να τον ξανακάνω πραγματικότητα.
Οφείλω να διδάξω τους νέους την αγάπη για την Ελλάδα και την Ελληνική Παιδεία.
Οφείλω να ξανακάνω την Ελλάδα αυτό που ήταν κατά την εποχή της δόξας των προγόνων μου: το Φως της Οικουμένης!..
Γεννήθηκα Έλληνας.
Η κληρονομιά των προγόνων μου δεν χάθηκε.
Υπάρχει.
Η επιλογή είναι δική μου.
Ή αποκηρύσσω την κληρονομιά μου και παραμένω τουρκοραγιάς/φραγγοραγιάς Ρωμιός ή την αποδέχομαι και ξαναγίνομαι Έλληνας με όλη τη σημασία της λέξης.
Η πράξη αποδοχής της Αρχαίας Ελληνικής Κληρονομιάς με περιμένει.....................................................................................................Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ Ένωσης Ελλήνων Εθνικών, ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΉΣ ΚΟΙΝΌΤΗΤΑΣ ΔΕΛΦΏΝ

Το φόντο της σημαίας μας είναι ερυθρό και συμβολίζει την ζωτικότητα, την ευψυχία, την ενότητα, την ωριμότητα, την οργανικότητα, την δράση, την αυτοθυσία και το αίμα των εθνικών μας ηρώων.
Στο κέντρο της σημαίας υπάρχει ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ που για μας είναι το:
* Σύμβολο της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας και Τιμής.
* Σύμβολο αφοσίωσης προς την Ελλάδα και τον Ελληνισμό.
* Σύμβολο Ελληνικής Ταυτότητας.
* Σύμβολο Ελληνικής Ενότητας.
* Σύμβολο της Ελληνικής εθνογένεσης.
Γύρο απο τον Ηλιο της Βεργίνας, υπάρχει ο δάφνινος στέφανος, το κατεξοχήν σύμβολο της δόξας και της τιμής, της αιωνιότητας και της αθανασίας. Τα φύλλα της δάφνης είναι χρυσά, γιατί κύριο ζητούμενο της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας είναι η ανθρώπινη τελειοποίηση ("τελείωσις"), η Αρετή, η ηλιακή συνείδηση, η κατεύθυνση προς την δικαιοσύνη, την ανωτερότητα, το φως, την ευφυΐα, την γνώση και την ισορροπία.
Το κάθε κλαδί του στέφανου φέρει φύλλα, καθώς για την Ελληνική Εθνική Θρησκεία και Τιμή συμβολίζουν την αιώνια αναγέννηση, την νέα αρχή, την σύνθεση, την ενότητα και την αλληλεγγύη. Είναι ο Θεός Διόνυσος που άρχει στα γήϊνα πράγματα για λογαριασμό του Θεού Διός, προστιθέμενος, είναι η πηγή της ζωής και η εγγύηση του αιώνιου κύκλου της.
Ως σύνολο, η σημαία μας συμβολίζει τον αγώνα, την αντοχή και το μεγαλείο του Ελληνικού Εθνισμού, είναι η εικόνα του αποτυπώματος του Έλληνα Ανθρώπου στην Αιωνιότητα.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=314526185411851&set=gm.1422475358043755&type=1
The Cosmic view of the ancient Greeks is not just a miscellany of a
Memory somewhere in antiquity nor the imagination of ancient worshipers idealizing the past, but is something alive within the human soul forever present in Anthropomorphic causality and colludes in the microcosms and macrocosms, it’s the Universal measure of all things past and present, vibrating and pulsating within man on every corner of this Planet.
Any reference to any culture and Civilization matters not if it’s enclosed in antiquity as a relic or curio of History and has nothing to express or to offer to modern man.
When expressing views about Ancient Greece and not even daring to study her magnificent achievements and the radiance, gleam and brilliance she has instilled upon Humanity we are not being Worshipers of past but we are emulating a dynamic present from a past that is curving a future for mankind.
All References to our Ancient Greek ancestors are not a consequence of any photographic memory, we don’t dream that we will ride chariots nor wear the peplos, himation or chlamys.
What we aspire is for that magnificence to transpire into the present, the essence of Civilization the projection of the now into the future as a healthy prototype of modern Humanity, a Humanity that will have understood from its past mishaps and embraces a bright future.
"Η κοσμοθέαση των αρχαίων Ελλήνων δεν αποτελεί απλώς μια προσφιλή «ανάμνηση» κάποιων αρχαιολατρών, αλλά είναι κάτι ζωντανό, το οποίο υπάρχει μέσα στον άνθρωπο όπου γης – είναι ένα πανανθρώπινο μέτρο, ένας πανανθρώπινος παλμός, που δονεί διαφορετικά τον άνθρωπο που τον έχει μέσα του. Γιατί, δεν έχει σημασία η οποιαδήποτε αναφορά σ’ έναν πολιτισμό, όσο έξοχος αυτός κι αν ήταν, εάν είναι κλειδωμένος στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας και δεν έχει να πει τίποτε σήμερα, στον άνθρωπο της δικής μας εποχής. Μιλώντας για την Αρχαία Ελλάδα, πόσο μάλλον τολμώντας μία εις βάθος μελέτη της, δεν κάνουμε παρελθοντολογία, αλλά δυναμική παροντολογία και μελλοντολογία.
Την αναφορά στους αρχαίους Έλληνες προγόνους μας δεν την κάνουμε φωτογραφικά, δεν ονειρευόμαστε να κινούμαστε ανεβασμένοι επάνω σε άρματα ή να φοράμε χλαμύδες. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μεταφερθεί στο τώρα εκείνο που ήταν η Ουσία του πολιτισμού τους, να προβληθεί αυτή στο παρόν και στο μέλλον, ως ένα υγιές πρότυπο της τωρινής ανθρωπότητας, μίας ανθρωπότητας που τα κυρίαρχα πρότυπά της την έχουν προ πολλού οδηγήσει σε απανωτά αδιέξοδα."

.........................................................................................................

Στον μονοθεϊσμό, η ηθική είναι η απόλυτη υποταγή στην θεϊκή παντοδυναμία: Ο νόμος κατεβαίνει από τον ουρανό πλαισιωμένος από αστραπές, ο άνθρωπος τον δέχεται γονατιστός και τον εφαρμόζει τρεμάμενος. Στον πανθεϊσμό, όπου ο Κόσμος είναι το μόνο Ον, οι μορφές που ονομάζουμε πεπερασμένα όντα δεν έχουν αυτοτελή ύπαρξη ούτε κατ' αρχήν κάποιο ατομικό δικαίωμα.

 Ο πολυθεϊσμός, αντιθέτως, βλέπει τον κόσμο ως μια ομοσπονδία διακριτών δυνάμεων και πολυάριθμων νόμων. Ο άνθρωπος νιώθει μέσ
α του μια ελεύθερη δύναμη, την προαίρεσή του, και έναν κανόνα που είναι η συνείδησή του. Αυτός ο κανόνας δεν του έχει επιβληθεί από κάποια ανώτερη βούληση· ταυτίζεται με τον ίδιο και αποτελεί τη φυσιολογική ανάπτυξη της δράσης του. Με το να ζει "ομολογουμένως τη εαυτού φύσει" φτάνει στον προορισμό του και συμβάλλει στην ευταξία των πάντων στο μέτρο που του αναλογεί.

.....................................................................................................

«ποτέ δεν θα προσκυνάς ξένους θεούς, διότι τότε μία ημέρα θα προσκυνήσεις και ξένους κατακτητές». ......................................................................................................................... αν υπηρετείς ξένους θεούς, θα υποδουλώνεσαι συνεχώς σε ξένους κυβερνήτες»............................................................................................... Το Μυστήριο της Αυτοθυσίας των Ελλήνων Προγόνων
Όταν οι Έλληνες εθανατώνοντο κατά εκατομμύρια επί βυζαντίου και έγραφαν δια του Ιερού Αίματός των μία λαμπρή σελίδα στην Ελληνική Ιστορία, οι ναζωραίοι ιεροεξεταστές δεν μπορούσαν να εξηγήσουν από πού αντλούσαν τέτοιο ψυχικό σθένος οι Έλληνες και υπέμεναν τόσο φρικτά βασανιστήρια από τους ναζωραίους δημίους.
Σε αυτό το μυστήριο η απάντηση είναι απλή. Οι Έλληνες έπρατταν αυτό που τους δίδαξαν οι Ιεροφάντες, «Ποτέ δεν θα προσκυνήσετε ξένους θεούς. Οι Πατρώοι Θεοί είναι οι μοναδικοί αληθινοί Θεοί. Δεν θα μιμείστε τα βαρβαρικά ήθη και έθιμα. Θα υπακούτε πάντα και μόνο στους Ιερούς Νόμους των Πατρώων Θεών». Ξανά και ξανά, αυτές οι φράσεις ακουγόντουσαν επί αιώνες από τους Ιεροφάντες του Ελληνισμού.
Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημα, από που αντλούσαν δύναμη οι Έλληνες για να υπομείνουν τα φρικτά βασανιστήρια της αιρέσεως των ναζωραίων. Αντλούσαν δύναμη από τους Πατρώους Θεούς. Με το παράδειγμα του μαρτυρίου των, οι Έλληνες Εθνομάρτυρες έδειχναν στις νέες γενεές Ελλήνων τον δρόμο προς την Ελευθερία. Αλλά το γιατί οι Ιεροφάντες επαναλάμβαναν αυτές τις Ιερές Εντολές δεν είναι πολύ γνωστό.
Οι Ιεροφάντες ήξεραν ότι αν οι Έλληνες υπηρετούν ξένους θεούς, ή αν ανέχωνται ξένους θεούς, τότε θα ανέχωνται και ξένους νόμους, θα ανέχωνται και την ξένη κατοχή, θα ανέχωνται και τα ξένα βαρβαρικά έθιμα που εισβάλλουν στις ψυχές των.
Για αυτό έλεγαν στον Έλληνα, «ποτέ δεν θα προσκυνάς ξένους θεούς, διότι τότε μία ημέρα θα προσκυνήσεις και ξένους κατακτητές». Οι Θεοί πρόσταζαν την συντριβή των ειδώλων του ραββίνου Τζεσουά και το γκρέμισμα των χριστιανικών εκμαυλιστηρίων. Οι Έλληνες δεν είχαν άλλη επιλογή από το να εκθεμελιώνουν τους ναούς, τα μνημεία, και τα έθιμα των ξένων ψευδοθεών.
Η Ελληνική Ψυχή εκπαιδεύεται στην Ελευθερία μόνον όταν υπηρετεί τους Αθανάτους Πατρώους Θεούς, ενώ εκπαιδεύεται στην δουλεία όταν προσκυνά τους ξένους ψευδοθεούς.
Ας διδάξουμε με ζήλο στα παιδιά μας το ρητό των Ιεροφαντών: «Δεν υπάρχουν άλλοι Θεοί από τους Πατρώους». Ας διδάξουμε στα παιδιά μας ότι «Αν δεν υπηρετείς ξένους θεούς, δεν θα υποδουλωθείς ποτέ σε ξένους κυβερνήτες. Αλλά αν υπηρετείς ξένους θεούς, θα υποδουλώνεσαι συνεχώς σε ξένους κυβερνήτες».
Όταν οι Έλληνες μάθουν από μικρά παιδιά ότι ανήκουν σε ένα μοναδικό και διαφορετικό έθνος, που έχει δικούς του νόμους και έθιμα, και ότι οι Θεοί του είναι Αθάνατοι, Μοναδικοί και Αληθινοί, όταν μάθουν να σέβωνται την μοναδικότητα και την διαφορετικότητα της Ελληνικής Φυλής, τότε θα τους σέβωνται και οι εχθροί των. Αν οι Έλληνες δεν μάθουν να σέβωνται τον εαυτό τους, την Ελληνική Θρησκεία, τους Πατρώους Θεούς, τα Ελληνικά Ήθη και Έθιμα, τους Ελληνικούς Νόμους, τότε ούτε οι εχθροί τους θα τους σεβαστούν. Αντιθέτως θα τους κατασπαράξουν. Και τότε οι Θεοί δεν θα απλώσουν το χέρι για να τους βοηθήσουν, αλλά θα τους τιμωρήσουν με φωτιά και σίδερο.
Η ασέβεια προς τους Πατρώους Θεούς ισοδυναμεί με υποταγή στους ξένους κατακτητές. Και η αγάπη προς τους Πατρώους Θεούς ισοδυναμεί με επανάσταση εναντίον των ξένων κατακτητών.
Οι Ιεροφάντες του Ελληνισμού ποτέ δεν έκρυψαν τα μυστικά τους απ’ όσους ήθελαν να τα μάθουν. Η Σοφία των Ιεροφαντών ήταν πάντα στην διάθεση όσων απλώνουν το χέρι για να τραφούν από το Ελληνικό Δένδρο της Γνώσεως.
Τιμή και Μνήμη στους Εθνομάρτυρες και τους Ιεροφάντες του Ελληνισμού
Ραδάμανθυς

9η Μεσούντος μηνός Σκιροφοριώνος, έτους 2783 μετά πρώτην ΟλυμπιάδαIf we want to survive as a Hellenic people in our own country with our language and our Hellenic way of life, we must do our best to Hellenize and assimilate all the minorities in Greece.


Αν θέλουμε να επιβιώσουμε ως ένας ελληνικός λαός στη δική μας χώρα με τη γλώσσα μας και τον Ελληνικό τρόπο ζωής μας, πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ελληνοποιήσουμε και να αφομοιώσουμε όλες τις μειονότητες στην Ελλάδα.


And at the same time we must stop the invasion by all illegal immigrants posing as refugees.


Και την ίδια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε την εισβολή από όλους τους παράνομους μετανάστες που παριστάνουν ότι δήθεν είναι πρόσφυγες.